V? án
——
Th?ng tin m?i
——
V? chúng ta
——
Thành l?p ? 2001, Chenkov Xima Technology Development Co., l. là m?t doanh nghi?p nghiên c?u và phát tri?n chuyên nghi?p v? m?ng máy tính, ng?n ng? h?c và c?ng ngh? truy?n tín hi?u am và video th?i gian. T? ch?c này là m?t c?ng ty khoa h?c và c?ng ngh? t? nhan t?i Chenkov, m?t doanh nghi?p có ch?ng nh?n h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng qu?c t? ISO90 và là thành viên c?a H?i ??ng giáo d?c v? k? thu?t T? Xuyên và các thi?t b?. Các s?n ph?m ?? ???c xác nh?n b?i danh sách các d?ng c? d?y h?c ? T?nh T? Xuyên, ???c B? giáo d?c ? T?nh T? Xuyên qua nhi?u n?m. V?i khái ni?m "xam chi?m th? tr??ng, ph?c v? ng??i dùng và trao ??i giá tr? v?i các s?n ph?m khoa h?c và c?ng ngh? tiên ti?n", c?ng ngh? c?a Chenkov ?ay ?? ??n h?n m??i n?m. Bay gi? nó có m?t ??i nghiên c?u và xu?t s?c... và m?t h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng ch?t l??ng hi?u qu? và khoa h?c. D?a theo tiêu chu?n "??nh h??ng ch?t l??ng, to àn v?n ??u tiên, c?i ti?n liên t?c và hài lòng ng??i dùng", chúng t?i lu?n cam k?t cung c?p cho ng??i dùng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao m?i và cao h?n, h? tr? k? thu?t toàn di?n và ?áng tin c?y, ph?c v? h?u t?i hoàn h?o và hi?u qu?.
Hi?u h?p tác
——