N?u anh kh?ng ch?n m?t phòng máy t ính t?t thì sao?
S? so sánh gi?a phòng máy tính Xima túy và phòng máy th?ng th??ng
Thi?t b? ??c bi?t cho phòng máy Xi ma
Máy ?i?u khi?n ?a ch?c n?ng
Nó bao g?m các máy phát ??c tính x86, toàn b? h? th?ng, ngu?n ?i?n toàn b? h? th?ng, thi?t b? trong m?t ng?n ???c hoà nh?p vào kích th??c c?a m?t máy ch? bình, lo?i b? s? k?t n?i thi?t b? và g? l?i.
Máy c?u hình hoàn toàn t? ??ng
Sau khi có ?i?n, ??a ch? MAC, ??a ch? IP và h? th?ng ph?n m?m ???c c?u hình hoàn toàn t? ??ng mà kh?ng có s? s?a ??i, c?m và ch?i.
B? ?i?u khi?n ?a ch?c n?ng
Th?y ?i?u khi?n b?ng ánh sáng có th? b?t và t?t t?t c? các thi?t b? sinh viên, máy tính giáo viên và máy tính qu?n ly ?ám may (ph?c v?) v?i m?t cú nh?p chu?t, và chuy?n ??i gi?a m?ng LAN
Nh?ng l?i th? c?a phòng máy may
XIMA ??c tr?ng c?a phòng máy tính
Ch? dùng trong tr??ng h?c
T? l?p m?- ?un t? ??ng phát tri?n h? th?ng qu?n ly toàn di?n, máy tính m?ng c?a tr??ng SNCC, c?ng t?c siêu Poe và các ph?n c?ng khác ???c tùy ch?nh cho phòng máy c?a tr??ng.
Tham s? s?n xu?t t? ??ng
Ki?u ph?n c?ng ki?u HAAM, m?- ?un ?i?u khi?n t? ??ng có th? t? ??ng c?u hình th?ng tin BIOS, ??a ch? MAC, ??a ch? IP và h? th?ng ph?n m?m.
Truy?n tr?c ti?p ?i?n h?
Chuy?n ??i 220V AC thành ?i?n h? DC cho m?i thi?t b?, và h? tr? các tính n?ng tiên ti?n nh? th?ng b?ng n?ng l??ng, ch?n ?oán t? l?i, h? th?ng d? phòng nóng và v.v.
Ch? c?n k?t n?i m?ng
B? máy tính sinh viên ch? c?n c?m m?t day cáp ?? th?c hi?n m?ng 1000m, ch?c n?ng c?u hình t? ??ng và ngu?n ?i?n c?a to àn b? máy móc.
M?- ?un t? h?p (kh?ng c?n ch?nh s?a)
T?t c? các m?- ?un ??u ???c k?t n?i trong m?t h?p c?m trong ng?n kéo th?ng qua th? Golden finger and me board, so that all ch?c n?ng moduls are connected and debugCánh tr??c khi r?i nhà máy. The t?i n?i M?ng cài ??t is simplified to only need to connect the power cáp, which is completely free from debugtion.
d? b?o trì
B? c?u trúc m?- ?un ki?u kh?n ?? nút nóng b?ng tay và c?u hình t? ??ng và k?t n?i và ch?i. B?t c? m?- ?un nào l?i có th? thay th? nhanh chóng, c?ng mang l?i hi?u qu? và hi?u qu? tuy?t v?i cho vi?c x? ly l?i và b?o d??ng thi?t b? sau;
S?n ph?m thu nh?
M?t máy tính ?i?u khi?n trung ??ng có tính n?ng tinh khi?t (g?m máy ?i?u khi?n kép x86, c? m?ng h? th?ng, ngu?n ?i?n toàn b? h? th?ng, máy phát sóng và máy quay video. Thi?t b? c?a m?t ng?n ???c hoà vào kích th??c c?a máy ch? th??ng, lo?i b? s? k?t n?i thi?t b? và g? l?i th?i).
H? tr? t? xa
M?- ?un máy tính giáo viên, m?- ?un qu?n ly ?ám may (máy ph?c v?) và m??un c?ng t?c ???c c?ng c? và hoà nh?p v?i m?t m?- ?un qu?n ly t? ??ng toàn ph?n c?ng h? th?ng toàn di?n (HAAM) có th? th?c hi?n h? tr? k? thu?t t? xa c?a h? tr? thi?t b? tinh khi?t qua m?ng tr??ng ho?c Internet. Th?m chí n?u t?t c? h? th?ng ph?n m?m b? s?p ?? hoàn toàn (k? c? t?n th??ng v? th? c?a ??a c?ng h? th?ng) chúng có th? ???c ph?c h?i nhanh chóng qua xa.
Hi?u h?p tác
——