Có l?i th? nào khi có nh?ng s?n ph?m trong l?p.

Máy tính là m?t s?n ph?m c?n thi?t cho nghiên c?u và cu?c s?ng hi?n ??i. Phòng máy tính là m?t n?i c?n thi?t cho tr??ng ?? d?y ki?n th?c máy tính. Phòng máy tính c?a tr??ng h?c ?? tr?i qua h?n ba m??i n?m phát tri?n t? khi nó b?t ??u vào cu?i 80s. Do s? ph?c t?p c?a ph?n m?m và ph?n c?ng c?a máy tính thi?t b?, qu?n ly, ?ng d?ng và b?o trì phòng máy tính lu?n là m?t s? c?ng vi?c n?ng n? và khó kh?n cho tr??ng h?c.


Trong nh?ng n?m g?n ?ay, h? th?ng qu?n ly ?ám may máy tính ?? phát tri?n, và nhi?u ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau nh? VDI, IDV, voi, RDS và siêu nh?p c?nh ?? ???c phát tri?n d?n d?n, và t?t c? ??u yêu c?u gi?m b?t khó kh?n trong vi?c áp d?ng và qu?n ly phòng máy tính. Nh?ng giáo viên c?a ng??i dùng bình th??ng th??ng th??ng hay b?i r?i.

Các ph??ng án khác nhau có nh?ng tr??ng h?p c? th?, nh?ng t?t c? ??u có nh?ng khi?m khuy?t riêng, các tr??ng h?p ?ng d?ng sai l?m, m?t s? ph??ng pháp k? thu?t c?ng gay t?n th?t nghiêm tr?ng cho ng??i s? d?ng, s?n ph?m c?a m?t nh?n hi?u ???c bi?t ??n v?i h?u h?t các c? ph?n th? tr??ng máy tính ph? th?ng th??ng ?? b? bán ?i hàng tr?m tri?u ng??i. Có r?t nhi?u v?n ?? khác nh? kh? n?ng h?n ch? c?a các giác quan ngo?i vi, kh?ng ?áp ?ng yêu c?u th? nghi?m máy t ính, kh?ng h? tr? cho 3D, kh?ng h? tr? cho các tính toán n?ng c?nh tranh, kh?ng phù h?p v?i ph?n m?m y?u, m?c c?ng ngh? cao ???c yêu c?u b?i qu?n ly, v.v. ng??i dùng bi?t r?ng h? kh?ng th? s ? d?ng nó cho ??n khi mua nó. Nó th?t v? d?ng.


Nh?ng yêu c?u chính c?a ng??i dùng ph?i là:


1) ??n gi?n và ti?n l?i: ??n gi?n và thu?n ti?n qu?n ly và b?o trì, r?ng vi?c cài ??t ph?n m?m và ph?c h?i l?i ph?n m?m và ph?n c?ng có th? ???c hoàn thành b?ng m?t cú nh?n và ngu ng?c, mà kh?ng h?c ???c c?ng ngh? ph?c v? và vi-té.


2) Bình th??ng và ?áng tin c?y, t? l? ?? trung th?c cao c?a thi?t b?, bi?n pháp th?a th?i trong tr??ng h?p th?t b?i, kh?ng ?nh h??ng ??n l?p h?c, và l?i c?a ph?n m?m và ph?n c?ng r?t d? s?a.


Ba) S? t??ng thích t?t: kh?ng có v?n ?? v? s? t??ng thích ph?n m?m hay ph?n c?ng, b?t k? ph?n m?m hay ph?n ngoài có th? s? d?ng.


4) Ch?y nhanh: t?c ?? ch?y nhanh nh?t, kh?ng h? th?p h?n máy tính chu?n.


5) Dùng r?ng r?i, nó có th? ???c dùng làm thi?t b? th? nghi?m máy tính.


Các s?n ph?m do Tay Tay Tr?c ti?p phát tri?n hoàn toàn ?áp ?ng ???c b?n ?i?m c?a "??n gi?n, ti?n l?i, ?n ??nh và ?áng tin c?y, phù h?p và ho?t ??ng nhanh chóng". Giáo viên có th? tham gia l?p h?c m?t cách d? dàng và hi?u qu?.