"H? th?ng h?c ng?n ng? Xiu 3000s" ?? v??t qua th?m quy?n t?nh l?!

551a04d3e621a111.jpg

Sichuan Xima science và Technology Development Co., Lt. ?? ki?m soát m?t cu?c h?p th?m ??nh giá t?i n?i c?a T? Xuyên Tay ma science and Technology Development Co., Ltd.


      H?i ngh? ??ng ??ng y r?ng s?n ph?m t? h? th?ng h?c ng?n ng? "Xima 308" ?áp ?ng nhu c?u giáo d?c v? k? thu?t, th?c t?, ?? chính xác và an toàn, và có th? ?áp ?ng nhu c?u h?c ng?n ng? h?c sinh. S?n ph?m s? d?ng b?n c?ng ngh? ??u tiên trong n??c, t? ch?c k?t h?p c?ng ngh? m?ng, có th? s? d?ng ??y ?? các ngu?n tài nguyên m?ng, và có các ??c tr?ng c?a hi?u su?t ?n ??nh, ho?t ??ng và b?o trì ??n gi?n, ?? ?áng tin c?y và ?? an toàn cao.